I forbindelse med konfirmationen skal hver konfirmand vælge et bibelord, som vil blive læst ved selve konfirmationen.

Det må meget gerne være et citat, der betyder noget for konfirmanden. Et stykke, der kan opfattes som Guds ord til den enkelte.

En liste med alle bibelordene kan ses her.

 

Bibelord fra Det Gamle Testamente

 

GT 1. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!  (5 Mos 30,19 - 20)

GT 2. Gud. Vis mig den vej, jeg skal gå (Sl 5, 9c)

GT 3. Du passer på os Gud. Du beskytter os i denne tid. (Sl. 12,8)

GT 4. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. (Salme 23,1 - 2)

GT 5. Ingen, som stoler på dig, Gud, bliver skuffede. (Salme 25,3)

GT 6. Gud er mit lys og min redning, hvem kan jeg frygte? (Salme 27,1)

GT 7. Men jeg stoler på dig, Herre! Jeg siger: du er min Gud. Mit liv er i dine hænder. (Salme 31,15 - 16)

GT 8. Stol på Herren, og gør det gode, så får du fred til et almindeligt liv (Salme 37,3)

GT 9. Gud er vores beskytter, altid en hjælp, når tiderne er svære. (Salme 46,2)

GT 10. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. (Salme 62,6 - 7)

GT 11. Min sjæl, pris Herren (Sl 103, 1 )

GT 12. Herrens troskab varer fra evighed til evighed (Sl 103, 17)

GT 13. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (Salme 106,1) 

GT 14. Dine ord er en lygte for min fod. (Salme 119,105)

GT 15.  Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. (Salme 121,8)

GT 16. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. (Esajas 40,31)

GT 17. Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. (Esajas 41,10)

GT 18. Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går. (Jos 1,9)


Bibelord fra Det Ny Testamente

 

NT 1. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. (Matt 4,4 - 5)

NT 2. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. (Matt 5,9)

NT 3. Jesus siger: I er jordens salt. (Matt 5,13)

NT 4. Jesus siger: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. (Matt 5,14 - 16)

NT. 5 Jesus siger: I skal koncentrere jer om Guds rige og det Gud vil have jer til, og så vil han sørge for alt det andet (Matt 6,33 -34)

NT 6. Jesus siger: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Matt. 7, 7)

NT 7. Jesus siger: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal også I gøre mod dem. (Matt. 7, 12)

NT 8. Jesus siger: Kom, alle I der arbejder hårdt og er tynget af bekymringer. I kan hvile ud hos mig. (Matt 11,28-29)

NT 9. men Jesus sagde: »Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres. (Matt 19,14 - 15)

NT 10. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener (Matt 20,26)

NT 11. Jesus siger: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,37 - 40)

NT 12. Jesus siger: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. (Matt 25,40 - 41)

NT 13. Jesus siger: Jeg lover at jeg er med jer så længe verden er til. (Matt 28,20)

NT 14. Frygt ikke, tro kun! (Mark 5,36)

NT 15. Jeg tror, hjælp min vantro! (Mark 9,24)

NT 16. Jesus siger: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.  (Mark 10,15)

NT 17. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. (Luk 2,10 - 12)

NT 18. Jesus siger: Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. (Luk 6,27 - 29)

NT 19. Jesus siger: I skal hjælpe andre ligesom Gud hjælper jer. (Luk 6,36)

NT 20. Jesus siger: I må ikke være fordømmende over for andre, for hvis I er det, bliver I selv dømt. (Luk 6,37)

NT 21. Tilgiv andre og I vil selv blive tilgivet. (Luk 6,37)

NT 22. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det! (Luk 11,28)

NT 23. Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. (Luk 18,27)

NT 24. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

NT 25. Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort (Joh 6,37)

NT 26. Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys (Joh 8,12)

NT 27. Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene (Joh 10,11)

NT 28. Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør (Joh 11,25)

NT 29. Jesus siger: Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden (Joh 12,47) 

NT 30. Jesus siger: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden (Joh 13,34)

NT 31. Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til min far uden om mig. (Joh 14,6)

NT 32. Jesus siger: Bliv hos mig, og jeg bliver hos jer (Joh 15,4) 

NT 33. Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene (Joh 15,5) 

NT 34. Jesus siger: Ligesom min far har elsket mig, har jeg elsket jer. Hold fast ved min kærlighed (Joh 15,9) 

NT 35. Jesus siger: Ingen elsker mere end den, der ofrer sit liv for sine venner. (Joh 15,13) 

NT 36. Gud velsigner dem der ikke ser og alligevel tror. (Joh 20,29) 

NT 37. Det er vigtigere at adlyde Gud end mennesker. (ApG 5,29) 

NT 38. Det er bedre at give end at få. (ApG 20,35)

NT 39. Hvad er der mere at sige! Hvis Gud er med os, hvem kan så være imod os? (Rom 8,31) 

NT 40. For jeg er vis på, at … intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. (Rom 8,38 - 39)

NT 41. Hold ud, også når I er udsat for pres, og bliv ved med at bede. (Rom 12,12)

NT 42. Du må ikke give efter for det der er ondt; tværtimod skal du bekæmpe det onde med det gode. (Rom 12,21) 

NT 43. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet (1 Kor 13,2) 

NT 44. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt (1 Kor 13,7) 

NT 45. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden (1 Kor 13,13)

NT 46. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus (Gal 3,26)

NT 47. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov (Gal 6,2)

NT 48. I skal være gode mod hinanden, hjælpe og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer på grund af det Kristus har gjort. (Ef 4,32) 

NT 49. I skal huske at glæde jer over at I tilhører Kristus! (Fil 4,4) 

NT 50. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. (Kol 3,12-13)

NT 51. Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde (2 Thess 3,3) 

NT 52. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til (1 Tim 6,12)

NT 53. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses (Hebr 11,1)

NT 54. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid (Hebr 13,8) 

NT 55. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer (Jak 4,8)

NT 56. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde (1 Pet 1,3) 

NT 57. Gud er lys, og der er intet mørke i ham (1 Joh 1,5)

NT 58. Enhver der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed (1 Joh 4,8)

NT 59. Kærligheden består ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os. Han sendte sin søn og lod ham dø for at vi kan få tilgivet vores synder (1 Joh 4,10)

NT 60. Jesus siger: Jeg har åbnet en dør for jer som ingen kan lukke. (Åb 3,8) 

NT 61. I er udvalgt af Gud. Han elsker jer, og I tilhører ham. (Kol 3,12)

NT 62. Men først og fremmest skal I elske hinanden, for det er kærlighed og tilgivelse, der binder os sammen I en enhed (Kol 3,14)

NT 63. Jesus siger: Du skal ikke være bange, bare fortsæt med at tale. Jeg er med dig (ApG 18,9b-10a)

NT 64. Frem for alt skal I blive ved med at elske hinanden, for kærligheden får os til at se bort fra det vi gør forkert imod hinanden (1. Pet 4,8)

NT 65. I skal hver især bruge de evner I har fået af Gud, til at hjælpe andre, for på den måde bliver alle Guds forskellige gaver omsat bedst muligt. (1. Pet 4,10)

NT 66. Overlad alle jeres bekymringer til Gud, for han vil tage sig af jer (1. Pet 5,7)

NT 67. Det eneste der betyder noget, er den tro der får os til at hjælpe hinanden (Gal 5,6)

NT 68. Gud har givet os kraft, kærlighed og klogskab (2. Tim 1,7)

NT 69. Lad os finde ud af hvordan vi kan inspirere hinanden til at vise kærlighed og gøre det der er godt (Hebr 10,24)

NT 70. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. (Hebr. 13,5)

NT 71. Så længe der stadig er noget der hedder “I dag”, skal I hver eneste dag støtte hinanden. (Hebr. 3,13)

NT 72. Ligegyldigt hvad jeres opgave er, så læg sjælen I det som om I gjorde det for Kristus og ikke for mennesker.  (Kol 3,23)

NT 73. Gud kan gøre uendelig meget mere med os end det vi beder om eller forstår fordi hans kraft virker I os. (Ef 3,20)