Reservation af gravsteder

Gravsteder kan reserveres før brug efter følgende bestemmelser:

  • Kun folkekirkemedlemmer boende i Solrød kommune kan reservere gravsteder
  • Særlige gravsteder og områder kan efter kirkegårdsbestyrelsens bestemmelse friholdes for reservation
  • Der kan kun reserveres for op til 1 fredningsperiode (10 år for urnegrave og 25 år for kistegrave)
  • Der kan kun reserveres op til 2 sammenhørende urne- og kistegravsteder
  • Der betales takster for reservationen svarende til den normale pris for fornyelse af gravsteder (se for de enkelte gravtyper).
  • Gravstedsejeren skal beplante gravstedet og renholde dette efter kirkegårdsvedtægtens bestemmelser
  • Hvis gravstedsejeren ønsker dette, kan det aftales, at kirkegården renholder gravstedet (se priser for de enkelte gravsteder).